img
platba colného dlhu
platba colného dlhu
DHL Express má rozsiahle colné znalosti a skúsenosti z celého sveta. Vieme, že hladký a efektívny postup colného odbavenia pomáha vašim zásielkam doraziť čo najrýchlejšie. Poskytli sme štandardizované služby, ktoré účinne podporujú proces colného konania.

Colný dlh

Je platba štátu, ktorá pozostáva spravidla z dovozného cla a dane z pridanej hodnoty. V prípade alkoholických nápojov a, tabakových výrobkov je súčasťou colného dlhu aj príslušná spotrebná daň.

Základom na správne určenie colného dlhu je colná hodnota, ktorá sa skladá nie len z vlastnej hodnoty tovaru, ale aj z iných súvisiacich nákladov, ako sú prepravné náklady, manipulačné poplatky, poistenie, cena obalu, matrice, formy, poplatky za používanie patentov a mnoho ďalších položiek za presne stanovených podmienok môže byť tovar oslobodený od colného dlhu (viac na oslobodenie od CLA, dph a SPD ) keďže tovar môže byť zákazníkovi doručený až po zaplatení colného dlhu colnému úradu, DHL garantuje zaplatenie colného dlhu colnému úradu prostredníctvom colnej zábezpeky, ktorú poskytol colnému úradu. Na základe tohto colný úrad povoľuje doručenie zásielky zákazníkovi ešte pred zaplatením colného dlhu colnému úradu,

čím sa výrazne skracuje celý proces preclenia zásielky a jej následného doručenia zákazníkovi. Pre hladký a expresne rýchly proces preclenia zásielky používa DHL rôzne formy zjednodušených colných procesov, ktoré extrémne skracujú zdržanie zásielky kvôli precleniu a umožňujú jej doručenie zákazníkovi ešte pred ukončením všetkých colných formalít. Toto je možné len za predpokladu kvalitného a spoľahlivého vykonávania colných postupov zo strany DHL, požívania dôveryhodnosti zo strany colného úradu a v neposlednej rade úspešného zvládnutia certifikácie Schválený hospodársky subjekt (AEO) v roku 2009.

Online platby
Plaťte online, všetky dokumenty si môžete pohodlne stiahnuť

Platby môžete vykonávať online prostredníctvom lokálne akceptovaných platobných kariet. Faktúru a iné dokumenty k zásielke si môžete stiahnuť počas platby a aj po doručení zásielky

img
Doručenie
sami si zvoľte spôsob doručenia

Po vykonaní platby si sami môžete zvoliť spôsob doručenia Vašej zásielky v aplikácii ODD

img
Doručenie
Možnosti doručenia
Zákazník si sám môže vybrať jednu z možností doručenia zásielky pouhradení cla, daní a colných poplatkov prostredníctvom aplikácie ADC a ODD
Zmeniť dátum doručenia
Odberné miesto DHL alebo DHL Service Point Locker
Nechať na bezpečnom mieste
Doručiť susedovi, vrátnikovi alebo strážnikovi
Kontakt
Máte otázky? Kontaktujte nás.
Náš zákaznícky servis vás bude kontaktovať v čo najkratšom čase.